dimecres, 19 de desembre de 2007

Intervenció al Ple Municipal

MANEL SANCHEZ GOMEZ
Amb Nif. 36545126-N
I en representació de la Federació de Veïns de Sant Cugat del Vallès, en qualitat de President.

MANIFESTA

Que ha estat convocat el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de desembre de 2007, en sessió a celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el dilluns dia 17 de desembre de 2007, a les 19,00 hores.

Que figura el punt número 20 de l’Ordre del Dia, corresponent a la Proposta d’inici d’expedient de reversió parcial anticipada de la concessió demanial de l’edifici seu del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Que recollint les inquietuds manifestades per un conjunt d’entitats, associacions i col·lectius de la població per la rellevància de les conseqüències que comporta la presa de decisions al respecte del punt número 20 de l’Ordre del Dia del Ple i emparats en el Capítol 3er. Art. 44 punt 2 lletra LL del Reglament Orgànic Municipal

SOL·LICITA

INTERVENIR I FER EXPOSICIÓ EN EL PUNT 20 DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL DIA 17.12.2007

Que en nom seu i del càrrec de president de la FAV, fent-nos ressò de les inquietuds de nombroses entitats dels àmbits culturals, esportius, socioculturals, assistencials, de participació i integració ciutadana. Per les moltes activitats adreçades a la comunitat santcugatenca, que realitzen; una acció necessària per la integració social de la nostra comunitat.

I davant la presa de posicions i votació de la proposta presentada en el número 20 de l’Ordre del Dia del Ple, es considera necessària l’exposició de les inquietuds de nombroses entitats santcugatenques i de les quals la F.A.V. ha estat dipositària.

A Sant Cugat del Vallès, 15 de desembre de 2007


SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES
Introducció:

Avui es presenta l’inici de resolució de la viabilitat del Club Muntanyenc i la reversió parcial de la concessió municipal.
Aquesta proposta és una de les solucions possibles, però vull fer esment d’una exposició referent al món associatiu de Sant Cugat

Exposició:

Exposar la situació necessària de concretar les accions del Pla de Cultura i les necessitats de les entitats de Sant Cugat, que tot i mantenint un servei per a la ciutadania, ens trobem mancats del suport necessari de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Situació anòmala en que es troben les entitats tant dels barris com del centre amb gran tradició d’activitats i de treball voluntari on moltes vegades no es veu recompensat per l’esforç que s’esmerça. El cost econòmic social que això representa no es té suficienment present i hauria de ser un indicatiu a valorar.

Les entitats, són un referent ciutadà, per les múltiples activitats que desenvolupen amb el seu treball social i d’integració que porten a terme. Les entitats haurien de tenir, en el cas de Sant Cugat, el suport municipal explícit, i amb mes recursos, donada la configuració de la comunitat local.

La situació de la Unió Santcugatenca, L’Esbart Sant Cugat, l’Ateneu i tantes d’altres entitats, esdevenen un important punt de referència local. La situació de totes elles es deficitària, en equipaments, en recursos, bàsicament econòmics

Es fa evident la necessitat de l’establir nous criteris per fer front a una situació comuna de totes les entitats, sigui establint la dotació de mes recursos, de les eines amb capacitat per a millorar la gestió de les mateixes, i de l’establiment de programes d’actuació a Sant Cugat centre i a tots els barris.

Les nostres entitats, esperen de vosaltres, els plantejaments renovadors, les noves idees que ens acompanyin i un futur mes igualitari per aconseguir la comunitat que tots volem. Les entitats donen i refermen la identitat de Sant Cugat.

Propostes finals de la intervenció:

a) – Creació d’un fons pel suport estructural de les entitats de Sant Cugat i els seus barris. S’estima que hi hauria d’haver una partida pressupostària d’uns 300.000 € per l’any 2008.

b) – Establiment de convenis amb les entitats que comporti un pla d’acció global de suport, basant-se amb els objectius dels seus programes, activitats i serveis per la comunitat santcugatenca.

Sant Cugat del Vallès, 17 de desembre de 2008