dimecres, 19 de desembre del 2007

Intervenció al Ple Municipal

MANEL SANCHEZ GOMEZ
Amb Nif. 36545126-N
I en representació de la Federació de Veïns de Sant Cugat del Vallès, en qualitat de President.

MANIFESTA

Que ha estat convocat el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de desembre de 2007, en sessió a celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el dilluns dia 17 de desembre de 2007, a les 19,00 hores.

Que figura el punt número 20 de l’Ordre del Dia, corresponent a la Proposta d’inici d’expedient de reversió parcial anticipada de la concessió demanial de l’edifici seu del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Que recollint les inquietuds manifestades per un conjunt d’entitats, associacions i col·lectius de la població per la rellevància de les conseqüències que comporta la presa de decisions al respecte del punt número 20 de l’Ordre del Dia del Ple i emparats en el Capítol 3er. Art. 44 punt 2 lletra LL del Reglament Orgànic Municipal

SOL·LICITA

INTERVENIR I FER EXPOSICIÓ EN EL PUNT 20 DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL DIA 17.12.2007

Que en nom seu i del càrrec de president de la FAV, fent-nos ressò de les inquietuds de nombroses entitats dels àmbits culturals, esportius, socioculturals, assistencials, de participació i integració ciutadana. Per les moltes activitats adreçades a la comunitat santcugatenca, que realitzen; una acció necessària per la integració social de la nostra comunitat.

I davant la presa de posicions i votació de la proposta presentada en el número 20 de l’Ordre del Dia del Ple, es considera necessària l’exposició de les inquietuds de nombroses entitats santcugatenques i de les quals la F.A.V. ha estat dipositària.

A Sant Cugat del Vallès, 15 de desembre de 2007


SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES
Introducció:

Avui es presenta l’inici de resolució de la viabilitat del Club Muntanyenc i la reversió parcial de la concessió municipal.
Aquesta proposta és una de les solucions possibles, però vull fer esment d’una exposició referent al món associatiu de Sant Cugat

Exposició:

Exposar la situació necessària de concretar les accions del Pla de Cultura i les necessitats de les entitats de Sant Cugat, que tot i mantenint un servei per a la ciutadania, ens trobem mancats del suport necessari de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Situació anòmala en que es troben les entitats tant dels barris com del centre amb gran tradició d’activitats i de treball voluntari on moltes vegades no es veu recompensat per l’esforç que s’esmerça. El cost econòmic social que això representa no es té suficienment present i hauria de ser un indicatiu a valorar.

Les entitats, són un referent ciutadà, per les múltiples activitats que desenvolupen amb el seu treball social i d’integració que porten a terme. Les entitats haurien de tenir, en el cas de Sant Cugat, el suport municipal explícit, i amb mes recursos, donada la configuració de la comunitat local.

La situació de la Unió Santcugatenca, L’Esbart Sant Cugat, l’Ateneu i tantes d’altres entitats, esdevenen un important punt de referència local. La situació de totes elles es deficitària, en equipaments, en recursos, bàsicament econòmics

Es fa evident la necessitat de l’establir nous criteris per fer front a una situació comuna de totes les entitats, sigui establint la dotació de mes recursos, de les eines amb capacitat per a millorar la gestió de les mateixes, i de l’establiment de programes d’actuació a Sant Cugat centre i a tots els barris.

Les nostres entitats, esperen de vosaltres, els plantejaments renovadors, les noves idees que ens acompanyin i un futur mes igualitari per aconseguir la comunitat que tots volem. Les entitats donen i refermen la identitat de Sant Cugat.

Propostes finals de la intervenció:

a) – Creació d’un fons pel suport estructural de les entitats de Sant Cugat i els seus barris. S’estima que hi hauria d’haver una partida pressupostària d’uns 300.000 € per l’any 2008.

b) – Establiment de convenis amb les entitats que comporti un pla d’acció global de suport, basant-se amb els objectius dels seus programes, activitats i serveis per la comunitat santcugatenca.

Sant Cugat del Vallès, 17 de desembre de 2008

dimarts, 11 de desembre del 2007

Convocatòria urgent dels Grups de Treball

Sr. Xavier Martorell, President del C. de Districte de Mira-sol:

El proppassat 6 de novembre es va constituir el consell de districte de Mira-sol i en la reunió informativa prèvia es va decidir la formació dels grups de treball. Grups de treball d’altra banda que no s’han reunit des de dos mesos abans de les eleccions municipals del mes de maig.

Es per aquest motiu que han quedat sense discutir i sense que nosaltres tinguem cap informació de qüestions tan importants com el desdoblament de les aigües pluvials, amb projecte aprovat i adjudicat el mes de juliol, i l’adjudicació del projecte de construcció del complex esportiu. amb obertura de pliques també durant el mes de juliol

Mentrestant han aparegut problemes nous, dels que com associació no hem rebut cap informació,com és la rotonda de la Avgda. Pompeu Fabra, rotonda que ha estat fortament contestada, amb raó, pels veïns de Mira-sol.

D’aquests temes, que depenen de l’àrea de territori voldríem rebre informació en el si del grup de treball corresponent.

Es per aquest motiu que demanem la convocatòria urgent del grup de treball de territori amb la presència de la seva tinent d’alcalde Sra. Mercè Conesa.

Espero rebre aviat noticies seves. Rebi una cordial salutació.Josep M. Àngel
President A.V. Sant Joan de Mira-sol

Mira-sol 5 de desembre de 2007

diumenge, 25 de novembre del 2007

Carta al Director del Sector Sanitari del Vallès

Dr. Parellada, director del sector sanitari del Vallès:
Com vostè deu recordar la darrera reunió va tenir lloc el 13 de febrer del 2007. En aquella reunió ens varem comprometre a tornar-nos a reunir el mes d’octubre. Es possible que les eleccions municipals i la constitució del consell sanitari hagi fet retardar la convocatòria.
De totes maneres considerem imprescindible i urgent una nova reunió per analitzar com a mínim els següents punts:
1. Estat en que es troba el procés de construcció del CAP III i l’hospital de referència.
2. Llistes d’espera dels metges de familia i especialistes que s’han incrementat darrerament.
3. Informació respecte al compromís pres per Cat-salut d’augment de la plantilla de metges i infermeres.
4. Saturació del servei d’urgències del CAP la Mina i servei de radiologia tots els dies de la setmana.
5. Constitució dels governs territorials de salut
Malauradament la situació no sembla diferent a la del març del 2007 com vostè pot observar en el comentari que FAV va fer després de la reunió de febrer i que li adjuntem pel seu coneixement.
Rebeu una cordial salutació tot esperant noticies seves.

Sant Cugat a 23 de novembre de 2007

Carta a Lluís Recoder

Sr. Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès:

El proppassat 20 de novembre FAV de Sant Cugat va celebrar la seva assemblea anual. A l’assemblea hi varen assistir representants de les 10 associacions federades i varem aprovar el document que li adjuntem.

Ens agradaria poder presentar-nos com a junta i saber l’opinió que te vostè del problemes de la ciutat de Sant Cugat que queden reflectits en el document.

Tot esperant la seva resposta li transmetem una cordial salutació.

Junta de FAV Sant Cugat

Sant Cugat 23 de novembre de 2007

dijous, 22 de novembre del 2007

Document aprovat per l'Assemblea del 20 de novembre de 2007

Es objecte de l’ assemblea, que FAV celebra anualment, donar a conèixer allò que més ens preocupa i en la mesura del que és possible oferir solucions. Tot i que en el darrer any s’han fet coses, hem participat en la comissió organitzadora de la Festa de la Tardor i hi hem muntat parada, hem estat presents en la comissió de seguiment de l’Agenda 21, hem fet un seguiment dels problemes sanitaris, tornem a estar presents a Promusa, formem part del consell estratègic de ciutat, hem participat al consell de cultura i el de serveis socials, la percepció per part de la ciutadania del treball que hem fet és quasi nul·la. Això vol dir que el que hem fet, que no ha estat molt, no ho hem sabut transmetre no tan sols a la ciutadania en general sinó tampoc a les associacions que estan presents a la FAV.
Però quins són els problemes que pateix Sant Cugat ?

1.Organització del territori. Durant la legislatura 2003-2007 s’havia d’aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal i
tot el que fa referència a participació ciutadana i desconcentració. Encara avui, novembre de 2007, continuem doncs amb un títol V e
absolutament sobrepassat i que no ha donat els resultats esperats pels ciutadans dels districtes. Cal plantejar les competències dels consells i implantar-los al centre de Sant Cugat . L’asimetria actual perjudica als veïns del centre al no tenir els òrgans que actualment tenen els districtes de Mira-sol, les Planes i la Floresta. El malestar actual de la majoria dels actuals membres dels consells és degut més a la falta de voluntat política de l’equip de govern que a les pròpies competències, que podrien ser suficients sempre i quan es tingui com a objectiu donar participació als ciutadans organitzats en associacions.
Darrerament s’han constituït de nou els tres consells de districte. Esperem que sigui una veritable eina de participació i que l’informació entre ajuntament i associacions sigui prou fluïda i generi confiança entre les dues parts, avui per avui i en la majoria dels casos molt deteriorada.

En un altra ordre de coses hem notat a faltar una falta d’entesa entre les forces politiques de Valldoreix. Malgrat la incongruència de la llei, que permet que la presidència de la EMD i la composició de la Junta Veïnal pertanyin o estiguin recolzades per forces politiques diferents, es fa imprescindible en aquests moments un govern d’unitat que sigui capaç de resoldre els problemes dels ciutadans

2.Pla d’equipaments. No s’ha fet en la legislatura passada, tot hi que estava previst. El creixement massa ràpid de Sant Cugat no ha anat acompanyat dels corresponents equipaments. Tenim barris que poden estar acabats el 2008 i dubtem que en aquestes dates tinguin un centre cívic, un equipament esportiu, un CAP, la biblioteca ,etc.etc.
I no podem oblidar la resta de barris que tenen també mancances: escola bressol al barri del Monestir, piscina a Mira-sol, cobriment de la pista esportiva de Sant Francesc, pista de lliure disposició als barris que no en disposen , donar un ús social al Casal de la Floresta, 2ª residència pública de gent gran...
Són molts els equipaments que falten i potser quatre anys més no siguin suficients. Cal doncs actualitzar un Pla d’Equipaments que ha quedat obsolet, fer-ho amb la participació de les entitats i fixar-ne les prioritats.

3. Dos equipaments sanitaris i llistes de’espera. El tercer CAP de Can Mates i l’Hospital Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal tenen ja els terrenys cedits a la Generalitat però encara estan les obres per començar. Tot el consistori i les entitats haurem de fer pressió perquè aquests dos equipaments siguin una realitat durant l’any 2008. I cal, també, que el consistori estigui amatent per a que el nou hospital disposi de llits suficients i tingui les especialitats quirúrgiques bàsiques.
Les llistes d’espera tant de metges de família com d’ especialitats han augmentat darrerament per l’increment de les targetes sanitàries i l’estancament de la contractació de nou metges i infermeres, tal com CAT-salut s’hi havia compromès . Falten serveis bàsics com radiologia els caps de setmana i urgències al CAP Valldoreix perquè el servei d’urgències del CAP La Mina està molt sovint col·lapsat.

4.Mobilitat, aparcaments i transport públic. El creixement de la
Població, i com a conseqüència l’augment del parc d’automòbils, l’instal·lació de nous equipaments comercials:IKEA, sanitaris: l’Hospital de referència , educatius: ESADE, ens pot portar a un carreró sense sortida, al col·lapse circulatori.
Aparcaments dissuasoris a les estacions actuals i futures i una bona xarxa de transport públic s’hauran de posar en marxa.
Si no es te tot això en compte els que varen escollir Sant Cugat com un lloc tranquil per viure poden patir una forta decepció.
L’estudi de mobilitat de Sant Cugat i sobretot a les zones més afectades és una necessitat indefugible.
Estem convençuts que la resolució d’aquests problemes, juntament amb la conseqüent contaminació acústica, serà un dels grans reptes dels propers anys als quals haurem de fer front. La qualitat de vida a Sant Cugat pot estar en qüestió si no s’hi troben les solucions adequades.

5. Habitatge. Totes les enquestes ens diuen que el problema de la vivenda és una de les primeres preocupacions del ciutadans, sobretot dels joves. Promusa, a on les associacions de veïns hi tenim un representant al consell d’administració, està donant un bon servei però insuficient per la magnitud del problema. Cal fer més inversió en pisos de lloguer i en habitatges de propietat en règim especial sempre que no es posi en perill l’equilibri financer de l’empresa. Creiem que és possible.
En quant als projectes d’urbanització ens manifestem a favor de mantenir el percentatge del 74% a pagar pels veïns, si els tribunals de justícia no diuen el contrari, i a que les companyies de serveis es facin càrrec del soterrament de les seves línies. Ens preocupa molt en aquest moment la no execució voluntària per part de l’ajuntament de sentències que ja són fermes i que per tant ja no les poden recórrer.

6. Seguretat ciutadana. L’arribada dels mossos d’esquadra i la bona coordinació amb la policia local, han suposat una disminució de la delinqüència i els robatoris en habitatges que és el que més preocupa als veïns dels barris més allunyats del centre: Mira-sol, Can Trabal, la Floresta, Valldoreix…La participació de les associacions en les reunions amb l’Intendent del Mossos d’Esquadra, han estat positives en quant hem pogut exposar les nostres preocupacions.

El nou consistori haurà de pressionar per a que arribin els mossos que ens falten per arribar als 82 previstos i per a que la seguretat ciutadana sigui un servei públic eficient que faci del tot innecessària la vigilància privada.

7.Serveis socials. Es sempre la nostra obligació avançar-nos als problemes i l’arribada de nous immigrants, amb greus dificultats econòmiques, sobretot en el barri del Monestir, farà necessària una bona coordinació dels serveis socials de l’ajuntament amb les policies locals i nacional.

8.Política de residus. Estem convençuts que aquest és el gran repte per aquest i els propers consistoris. Tres han de ser els objectius d’una bona política: generar el mínim de residus possible , fer-ne una bona separació i disposar a nivell supra-municipal d’unes bones infraestructures: plantes de triatge, compostatge, ecoparcs.

Sant Cugat no ha assolit un nivell acceptable: no s’ha estes la recollida de la matèria orgànica, tenim una planta de compostatge que provoca males olors i que treballa en un 20% de la seva capacitat i sobretot es fa un manteniment pèssim dels contenidors tant de brossa com de paper i vidre.

Positiva ha esta la participació de FAV a la comissió de seguiment
de l’ Agenda 21 que ha permès portar a bon terme tot un seguit de projectes relacionats amb el medi ambient. La ciutadania, molt sensible als problemes de medi ambient, sempre ha anat uns passos endavant de l’ajuntament que ha tingut una actitud tímida i
fluctuant.

Tenim el convenciment que aquest document tindrà mancances però , a partir de la discussió i el treball dels membres de les associacions, arribaren al seu desenvolupament i contribuirem, aquest és la nostra intenció, a la resolució dels problemes que tenim plantejats. .


Sant Cugat a 20 de novembre de 2007

divendres, 30 de març del 2007

Situació de la Sanitat a Sant Cugat

La penúltima reunió formal amb CaTSalut, Mútua de Terrassa i representants municipals va tenir lloc a finals de l’any 2005. En aquesta reunió varem expressar la nostra preocupació per les llistes d’espera a les especialitats i en alguns metges de família. A l’atenció especialitzada la situació més greu es donava a dermatologia,Oftalmologia,urologia i neurologia. CatSalut es va comprometre a contractar nous serveis amb l’aprovació del pressupost del 2006. Va anunciar un pacte de salut que hauria de suposar un compromís per la construcció del tercer CAP, el nou hospital de referència , el centre de salut mental i un pla de xoc per resoldre les llargues llistes d’espera. També es varen comprometre a posar en marxa el centre de salut mental del CAP La Mina , el consultori d’infermeria comunitària a Les Planes i el programa Salut i Escola. Els dos equipaments i el programa estan ja funcionant amb la satisfacció de tots els usuaris.

El 15 de febrer de 2007 ens tornàvem a reunir per rebre informació dels resultats després de l’aprovació del pla de xoc i del pla sanitari del Vallès Occidental. Nosaltres en volem fer la nostra valoració.


Es de destacar que per primera vegada la Conselleria i CatSalut han posat blanc sobre negre totes les deficiències dels serveis sanitaris, programant i posant data a les infraestructures necessàries i el que és molt important comprometent-se davant la societat a donar solucions. Analitzem-ho punt per punt i veurem, ja a finals de març del 2007 , si s’han complert els objectius.

1. Governs territorials de salut. La previsió de posar-los en marxa el 2006 no s’ha complert, pel que fa al Vallès Occidental. Potser les eleccions autonòmiques en són la causa. De fet la seva constitució és molt important perquè hauran de definir el marc de participació de les entitats veïnals, així com els seus drets i obligacions. Actualment tot depèn de la bona voluntat dels responsables de CatSalut.

2. Llistes d’espera en els metges de família. En quant al temps d’espera en els metges de família la situació ha millorat malgrat no haver trobat solució a dos puntes en el CAP La Mina i també dos al CAP Valldoreix. No obstant això el que ens ha de preocupar per una millor qualitat del servei és la quantitat de malalts assignats a cada metge. Si Cat-Salut en recomana un màxim de 1500 i actualment la meitat dels metges de Sant Cugat sobrepassen els 2500 i dos metges els 3000. Cada cop serà més difícil en conseqüència arribar al temps de visita que CatSalut vol assolir i que han fixat en 10 minuts.
Per FAV de Sant Cugat està clar que el que s’ha de fer és contractar a més metges i no inflar, com fins ara estan fent, la llistes de malalts de cada metge de família.

3. Llistes d’espera a l’atenció especialitzada. També aquí la situació
ha millorat però no tant com ens volen fer creure. El temps promig d’espera l’han situat a 28’82 dies en el 2006 en front dels 47’75 durant l’any 2005, El fet es que continuen les puntes en especialitats com neurologia: 111 dies, pneumologia: 84 dies i urologia 59 dies. Però aquest càlcul l’han fet a partir de primeres i segones visites,quan és sabut que on es produeix un temps d’espera més llarg és a les primeres visites, no a les següents. Es a dir que una primera visita, per exemple a oftalmologia, es situa en els dos mesos, quan la dada que ens dona CatSalut es de 36 dies, que és el promig de primeres i segones visites.
Tal com s’ha fet en els metges de família la solució s’ha trobat augmentant el nombre d’hores contractades als professionals. El
nombre d’especialistes és pràcticament el mateix que en el 2005. El que canvia és el nombre de visites per metge.
Coneixem la bona voluntat i paciència dels metges però el camí que els gestors de la sanitat pública estan seguint ens pot du, malauradament, i no per culpa dels professionals, a uns serveis de menys qualitat.

4. El tercer CAP i el nou hospital de referència. En el Pla Sanitari
del Vallès Occidental es preveu la posada en marxa del tercer CAP en el període 2006-2009. Si pensem que tot just en el ple del actual mes de març es va aprovar la cessió del terreny a la Generalitat perquè en faci la construcció i d’altra banda observem com van de ràpides les obres a Can Matas i Vullpalleres, es podrà entendre el motiu de la nostra preocupació. L’arribada de 18.000 nous habitants col·lapsaria el funcionament dels dos CAP actuals.
No menys preocupant és la situació de l’hospital de referència del qual no tenim ni data de començament, ni el pla funcional que haurà de definir per quin tipus d’hospital s’inclina el Departament de Salut: nombre de llits, nombre d’especialitats quirúrgiques etc.etc...


Finalment voldríem també fer referència a una qüestió que es podria considerar menor però que afecta el bon funcionament de l’ambulatori de La Floresta i el nou equipament de Les Planes i és la connexió informàtica amb els CAP de Valldoreix i La Mina. Es un tema ja molt debatut però que no s`hi busca o no s’hi troba la solució. Com ho és també l’aparcament en el CAP de Valldoreix que difícilment poden utilitzar els seus usuaris.

Esperem que aquestes darreres qüestions , que poden erròniament considerades com a menors, així com les plantejades en els punts anteriors, siguin aviat resoltes per satisfacció dels que utilitzem la sanitat pública.
FAV com sempre ho ha fet i continuarà fent esforços perquè mitjançant el diàleg aconseguim entre tots uns serveis cada dia de més qualitat.

Sant Cugat 30 de març de 2007