diumenge, 25 de novembre del 2007

Carta al Director del Sector Sanitari del Vallès

Dr. Parellada, director del sector sanitari del Vallès:
Com vostè deu recordar la darrera reunió va tenir lloc el 13 de febrer del 2007. En aquella reunió ens varem comprometre a tornar-nos a reunir el mes d’octubre. Es possible que les eleccions municipals i la constitució del consell sanitari hagi fet retardar la convocatòria.
De totes maneres considerem imprescindible i urgent una nova reunió per analitzar com a mínim els següents punts:
1. Estat en que es troba el procés de construcció del CAP III i l’hospital de referència.
2. Llistes d’espera dels metges de familia i especialistes que s’han incrementat darrerament.
3. Informació respecte al compromís pres per Cat-salut d’augment de la plantilla de metges i infermeres.
4. Saturació del servei d’urgències del CAP la Mina i servei de radiologia tots els dies de la setmana.
5. Constitució dels governs territorials de salut
Malauradament la situació no sembla diferent a la del març del 2007 com vostè pot observar en el comentari que FAV va fer després de la reunió de febrer i que li adjuntem pel seu coneixement.
Rebeu una cordial salutació tot esperant noticies seves.

Sant Cugat a 23 de novembre de 2007

Carta a Lluís Recoder

Sr. Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès:

El proppassat 20 de novembre FAV de Sant Cugat va celebrar la seva assemblea anual. A l’assemblea hi varen assistir representants de les 10 associacions federades i varem aprovar el document que li adjuntem.

Ens agradaria poder presentar-nos com a junta i saber l’opinió que te vostè del problemes de la ciutat de Sant Cugat que queden reflectits en el document.

Tot esperant la seva resposta li transmetem una cordial salutació.

Junta de FAV Sant Cugat

Sant Cugat 23 de novembre de 2007

dijous, 22 de novembre del 2007

Document aprovat per l'Assemblea del 20 de novembre de 2007

Es objecte de l’ assemblea, que FAV celebra anualment, donar a conèixer allò que més ens preocupa i en la mesura del que és possible oferir solucions. Tot i que en el darrer any s’han fet coses, hem participat en la comissió organitzadora de la Festa de la Tardor i hi hem muntat parada, hem estat presents en la comissió de seguiment de l’Agenda 21, hem fet un seguiment dels problemes sanitaris, tornem a estar presents a Promusa, formem part del consell estratègic de ciutat, hem participat al consell de cultura i el de serveis socials, la percepció per part de la ciutadania del treball que hem fet és quasi nul·la. Això vol dir que el que hem fet, que no ha estat molt, no ho hem sabut transmetre no tan sols a la ciutadania en general sinó tampoc a les associacions que estan presents a la FAV.
Però quins són els problemes que pateix Sant Cugat ?

1.Organització del territori. Durant la legislatura 2003-2007 s’havia d’aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal i
tot el que fa referència a participació ciutadana i desconcentració. Encara avui, novembre de 2007, continuem doncs amb un títol V e
absolutament sobrepassat i que no ha donat els resultats esperats pels ciutadans dels districtes. Cal plantejar les competències dels consells i implantar-los al centre de Sant Cugat . L’asimetria actual perjudica als veïns del centre al no tenir els òrgans que actualment tenen els districtes de Mira-sol, les Planes i la Floresta. El malestar actual de la majoria dels actuals membres dels consells és degut més a la falta de voluntat política de l’equip de govern que a les pròpies competències, que podrien ser suficients sempre i quan es tingui com a objectiu donar participació als ciutadans organitzats en associacions.
Darrerament s’han constituït de nou els tres consells de districte. Esperem que sigui una veritable eina de participació i que l’informació entre ajuntament i associacions sigui prou fluïda i generi confiança entre les dues parts, avui per avui i en la majoria dels casos molt deteriorada.

En un altra ordre de coses hem notat a faltar una falta d’entesa entre les forces politiques de Valldoreix. Malgrat la incongruència de la llei, que permet que la presidència de la EMD i la composició de la Junta Veïnal pertanyin o estiguin recolzades per forces politiques diferents, es fa imprescindible en aquests moments un govern d’unitat que sigui capaç de resoldre els problemes dels ciutadans

2.Pla d’equipaments. No s’ha fet en la legislatura passada, tot hi que estava previst. El creixement massa ràpid de Sant Cugat no ha anat acompanyat dels corresponents equipaments. Tenim barris que poden estar acabats el 2008 i dubtem que en aquestes dates tinguin un centre cívic, un equipament esportiu, un CAP, la biblioteca ,etc.etc.
I no podem oblidar la resta de barris que tenen també mancances: escola bressol al barri del Monestir, piscina a Mira-sol, cobriment de la pista esportiva de Sant Francesc, pista de lliure disposició als barris que no en disposen , donar un ús social al Casal de la Floresta, 2ª residència pública de gent gran...
Són molts els equipaments que falten i potser quatre anys més no siguin suficients. Cal doncs actualitzar un Pla d’Equipaments que ha quedat obsolet, fer-ho amb la participació de les entitats i fixar-ne les prioritats.

3. Dos equipaments sanitaris i llistes de’espera. El tercer CAP de Can Mates i l’Hospital Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal tenen ja els terrenys cedits a la Generalitat però encara estan les obres per començar. Tot el consistori i les entitats haurem de fer pressió perquè aquests dos equipaments siguin una realitat durant l’any 2008. I cal, també, que el consistori estigui amatent per a que el nou hospital disposi de llits suficients i tingui les especialitats quirúrgiques bàsiques.
Les llistes d’espera tant de metges de família com d’ especialitats han augmentat darrerament per l’increment de les targetes sanitàries i l’estancament de la contractació de nou metges i infermeres, tal com CAT-salut s’hi havia compromès . Falten serveis bàsics com radiologia els caps de setmana i urgències al CAP Valldoreix perquè el servei d’urgències del CAP La Mina està molt sovint col·lapsat.

4.Mobilitat, aparcaments i transport públic. El creixement de la
Població, i com a conseqüència l’augment del parc d’automòbils, l’instal·lació de nous equipaments comercials:IKEA, sanitaris: l’Hospital de referència , educatius: ESADE, ens pot portar a un carreró sense sortida, al col·lapse circulatori.
Aparcaments dissuasoris a les estacions actuals i futures i una bona xarxa de transport públic s’hauran de posar en marxa.
Si no es te tot això en compte els que varen escollir Sant Cugat com un lloc tranquil per viure poden patir una forta decepció.
L’estudi de mobilitat de Sant Cugat i sobretot a les zones més afectades és una necessitat indefugible.
Estem convençuts que la resolució d’aquests problemes, juntament amb la conseqüent contaminació acústica, serà un dels grans reptes dels propers anys als quals haurem de fer front. La qualitat de vida a Sant Cugat pot estar en qüestió si no s’hi troben les solucions adequades.

5. Habitatge. Totes les enquestes ens diuen que el problema de la vivenda és una de les primeres preocupacions del ciutadans, sobretot dels joves. Promusa, a on les associacions de veïns hi tenim un representant al consell d’administració, està donant un bon servei però insuficient per la magnitud del problema. Cal fer més inversió en pisos de lloguer i en habitatges de propietat en règim especial sempre que no es posi en perill l’equilibri financer de l’empresa. Creiem que és possible.
En quant als projectes d’urbanització ens manifestem a favor de mantenir el percentatge del 74% a pagar pels veïns, si els tribunals de justícia no diuen el contrari, i a que les companyies de serveis es facin càrrec del soterrament de les seves línies. Ens preocupa molt en aquest moment la no execució voluntària per part de l’ajuntament de sentències que ja són fermes i que per tant ja no les poden recórrer.

6. Seguretat ciutadana. L’arribada dels mossos d’esquadra i la bona coordinació amb la policia local, han suposat una disminució de la delinqüència i els robatoris en habitatges que és el que més preocupa als veïns dels barris més allunyats del centre: Mira-sol, Can Trabal, la Floresta, Valldoreix…La participació de les associacions en les reunions amb l’Intendent del Mossos d’Esquadra, han estat positives en quant hem pogut exposar les nostres preocupacions.

El nou consistori haurà de pressionar per a que arribin els mossos que ens falten per arribar als 82 previstos i per a que la seguretat ciutadana sigui un servei públic eficient que faci del tot innecessària la vigilància privada.

7.Serveis socials. Es sempre la nostra obligació avançar-nos als problemes i l’arribada de nous immigrants, amb greus dificultats econòmiques, sobretot en el barri del Monestir, farà necessària una bona coordinació dels serveis socials de l’ajuntament amb les policies locals i nacional.

8.Política de residus. Estem convençuts que aquest és el gran repte per aquest i els propers consistoris. Tres han de ser els objectius d’una bona política: generar el mínim de residus possible , fer-ne una bona separació i disposar a nivell supra-municipal d’unes bones infraestructures: plantes de triatge, compostatge, ecoparcs.

Sant Cugat no ha assolit un nivell acceptable: no s’ha estes la recollida de la matèria orgànica, tenim una planta de compostatge que provoca males olors i que treballa en un 20% de la seva capacitat i sobretot es fa un manteniment pèssim dels contenidors tant de brossa com de paper i vidre.

Positiva ha esta la participació de FAV a la comissió de seguiment
de l’ Agenda 21 que ha permès portar a bon terme tot un seguit de projectes relacionats amb el medi ambient. La ciutadania, molt sensible als problemes de medi ambient, sempre ha anat uns passos endavant de l’ajuntament que ha tingut una actitud tímida i
fluctuant.

Tenim el convenciment que aquest document tindrà mancances però , a partir de la discussió i el treball dels membres de les associacions, arribaren al seu desenvolupament i contribuirem, aquest és la nostra intenció, a la resolució dels problemes que tenim plantejats. .


Sant Cugat a 20 de novembre de 2007